اولین تولید کننده پمپ های طبقاتی در ایران

تلفن شرکت :

02188830192 - 02188825804 02188848937 - 02188829876

آدرس :

تهران - کریمخان زند - خیابان ایرانشهر شمالی - خیابان دهقانی نیا - پلاک 10 - واحد 10

شرکت تولیدی، صنعتی ایرانیان جهش

شرکت ایرانیان جهش قریب به چهار دهه گذشته فعالیت خود را در زمینه تولید و فروش و خدمات پمپ و بوستر پمپهای آبرسانی و آتش نشانی آغاز نمود و در ادامـه با توجه به نیاز روز افزون صنعت ساختمان و صنایع کشور بـه پمپ و بوستر پمپ به لحـاظ دارا بـودن دانـش فنـی و اخـذ تجـارب متعـدد و با بکارگیری دانش و فن آوری روز دنیا با افتخار توانسته اولین تولید کننده پمپ های طبقاتی عمودی و بوستر پمپ های آبرسانی و آتش نشانی تمام ملی مطابق با مشخصات و استانداردهای بین المللی در کشور شده است.

این شرکت علاوه بر تولید و عرضه محصولات خود به پروژه ها، با توجه به درخواست مشتریان و نیاز پروژه ها بـه زمـره مشـاوران، طراحـان و تامیـن کننـدگان برتریـن برندهـای پمپ پیوسـت و بـه یکـی از بزرگتریـن و مطـرح تریـن شـرکت هـای ایرانـی در ایـن صنـف مبـدل گشـت کـه همـواره بهتریـن محصـولات از بـه نـام تریـن برندهـای داخلـی و خارجـی را مطابـق بـا نیـاز مصـرف در کشور انتخـاب و ارائـه مـی نمایـد.

 شـهرت و اعتبـار ایـن گـروه از همـان سـالهای نخسـت فعالیـت بـه علـت تاکیـد بـر کیفیـت و احتـرام به خواسـته های مشـتریان و جلـب رضایـت آنـان رو بـه افزایش بـوده و در حـال حاضـر از ایـن حیـث از جایـگاه بالایی بـر خـوردار می باشـد کـه سـوابق ایـن سـالها و مشـتریان بیشـمار آن، حاکـی از موفقیتهـای متعـدد این شرکت می باشد. از ایــن رو گســترش تکنولــوژی مرتبــط بــا زمینــه تخصصــی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش بــه مشــتریان، سرلوحه فعالیـت هـای اصلـی ایـن گـروه قـرار گرفـت و همـواره تحقیـق و پژوهـش در زمینـه فعالیـت هـای اجرایـی، تسـلط کامـل بـه اطلاعـات روز فنـی و مهندسـی جهـت ارائـه با کیفیت ترین محصـولات و با ارزش ترین خدمـات بـه مشـتریان در ماموریت سازمانی شرکت تعریف گردید تـا نیـل بـه نتایـج مطلـوب و موفقیـت در دراز مـدت از طریـق جلـب رضایـت مشـتری و تامیـن منافـع ذینفعـان محقـق گـردد.

دستیابی اهداف

مدیریت زمان

ما متعهدیم به رعایت و تبعیت از استاندارد ها

اهدا لوح و تندیس ویژه اجلاس سراسری

مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای

 

در اجلاس سراسری مسئولیت پذیری اجتماعی و اخلاق حرفه ای، که در مرکز همایش های دانشگاه الزهرا برگزار گردید، ضمن  تقدیر از  مهندس امیرحسین کمالی‌فرد آزاد مدیر عامل شرکت ایرانیان‌جهش به پاس خدمات موثر و ارزنده ایشان در ایفای مسئولیت اجتماعی، تندیس ویژه این اجلاس نیز به شرکت تولیدی، صنعتی ایرانیان‌جهش اهدا گردید .

مزیت پمپهای طبقاتی عمودی تولیدی ایرانیان جهش

ارتباط با ما

تلفن شرکت :

02188830192 – 02188825804

02188848937 – 02188829876

آدرس شرکت ما

تهران – کریمخان زند – خیابان ایرانشهر شمالی

خیابان دهقانی نیا – پلاک 10 – واحد 10